Poštovné ZDARMA od 900Kč a platby předem | Dárkové poukazy
774 883 555 (Po-Pá 9-16) | česká vlajka slovenská vlajka

Ochrana osobních údajů

Moje prádlo > Články

Ochrana osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů zákazníků

 

I.

Základní ustanovení

 

       I.          Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR").

     II.          Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR"). je Ing. Pavel Malina, IČ 67557996, se sídlem Ve Strhanci 176, 686 04 Kunovice (dále jen: „správce" nebo „prodávající").

   III.          Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou

email: objednavky@moje-pradlo.cz

telefon: +420 774 883 555

  IV.          Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

    V.          Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

  VI.          Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty kupujícím nebo které správce získal na základě plnění objednávky. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů správcem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Prodávající zpracovává osobní údaje ručně nebo automatizovaně.

VII.          Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

VIII.          Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

  IX.          Kupující má před odesláním objednávky možnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

    X.          Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

 

II.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

I.                 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou následující skutečnosti:

 

-        zpracování osobních údajů je nezbytné z důvodu plnění kupní smlouvy (např. dodání zboží, komunikace s kupujícím,

-        zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů prodávajícího (např. vymáhání nezaplacené kupní ceny kupujícím),

-        z důvodu plnění zákonných povinností (např. daňové povinnosti, povinnosti uložené zvláštními právními předpisy).

 

II.               Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje dále tehdy, pokud kupující nebo zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů). Tento souhlas lze kdykoli odvolat.

III.             Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

III.

Doba uchovávání údajů

I.       Osobní údaje jsou zpracovávány prodávajícím v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro jejich dosažení nebo po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou následující:

 

a)      Pokud má kupující splněny veškeré své závazky vůči prodávajícímu, zpracovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let ode dne ukončení poskytování služby.

b)     Faktury vystavené dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovává prodávající po dobu 10 let od vystavení. Taktéž jsou uchovávány i ostatní listiny souvisejícím s fakturami z důvodu povinnosti prokázat právní důvod vystavení faktury.

c)      V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny prodávajícímu uchovává prodávající osobní údaje po dobu 4 let od uhrazení dluhu z důvodu oprávněného zájmu.

 

II.     Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

IV.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

I.                 Příjemci osobních údajů jsou osoby

 

-        podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

-        zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

-        zajišťující marketingové služby.

 

II.               Správce nepředá osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

III.             Prodávající je povinen předávat osobní údaje správním orgánům, státním úřadům, soudům a jiným orgánům státní moci na základě povinností stanovených zvláštními právními předpisy.

 

 

 

 

V.

Práva kupujícího

I.                 Za podmínek stanovených v GDPR má kupující následující práva:

 

      a)          právo na přístup k osobním údajům:

o   potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje,

o   informace o účelu zpracovávání, příjemcích, kterým byly osobní údaje zpřístupněny, době zpracování,

o   informace o právech kupujícího jako subjektu údajů a o právu vznést námitky,

o   informace o právu podat stížnost dozorovému úřadu,

o   možnost získat kopii osobních údajů,

     b)          právo na opravu osobních údajů,

      c)          právo na výmaz osobních údajů - toto právo lze uplatnit tehdy, pokud prodávající neprokáže důvod zpracování osobních údajů,

     d)          právo na omezení zpracování - pokud dojde ze strany kupujícího k namítnutí vad při zpracování osobních údajů prodávajícím, je kupující oprávněn podat podnět na omezení zpracování do doby vyřízení sporné záležitosti,

      e)          právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování,

      f)          právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího,

     g)          právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud bude mít kupující za to, že prodávající porušuje zásady nakládání s osobními údaji.

 

II.               Pokud chce kupující tato práva uplatnit, musí se obrátit na prodávajícího, jehož kontaktní údaje jsou obsaženy v čl. 1.1. obchodních podmínek. Práva může kupující uplatnit pouze ve vztahu k osobním údajům, u nichž není pochybností o tom, že skutečně patří kupujícímu.

 

III.             V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

o   požádat prodávajícího o vysvětlení,

o   požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

 

IV.            Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

       I.          Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

     II.          Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména instalací elektronický zabezpečovacích systémů, antivirového softwaru, šifrování záloh a fyzických prostředků k zabránění přístupu k datům.

   III.          Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

       I.          Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že jim zcela porozuměl.

     II.          Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, a to v souladu s příslušnou právní úpravou. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů správce zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 27.4.2023.

 

 

Novinky a akce

Novinky

Akce a slevy

Móda 2024

Dámské

Podprsenky

Kalhotky

Dámské plavky

Erotické prádlo

Dámské oblečení

Body a korzety

Dámské župany

Dámská pyžama

Dámské noční košile

Košilky, topy, tílka

Funkční oblečení

Dámská obuv

Doplňky

Pánské

Pánské boxerky

Pánské trenýrky

Pánské slipy

Pánské tanga

Pánské plavky

Trika a nátělníky

Pánské župany

Pyžama, noční košile

Unisex

Sportovní oblečení

Ponožky a punčochy

Dětské

Dětské prádlo

Oblečení holky

Oblečení kluci

Dětské plavky

Pyžama, noční košile

Dětské župany

Bydlení a domácnost

Ložní povlečení

Dětské povlečení

Prošívaný program

Ručníky, osušky a deky

Ostatní
Dnes je 22.5.2024 a svátek má Emil, zítra Vladimír.
E-mailové novinky
Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o akcích, slevách a novinkách. Poskytnutím e-mailové adresy potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Můžete se kdykoliv odhlásit.