Poštovné ZDARMA od 900Kč a platby předem | Dárkové poukazy
774 883 555 (Po-Pá 9-16) | česká vlajka slovenská vlajka

Reklamační řád

Moje prádlo > Články

Reklamační řád

 

Reklamační řád

 

Reklamační řád e-shopu moje-pradlo.cz platný od 13.4.2023

 

1.     ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.                  Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu moje-pradlo.cz.

 

1.2.                  Reklamační řád upravuje práva a povinnosti plynoucí z vadného plnění na základě uzavřené kupní smlouvy (sále jen „kupní smlouva") mezi prodávajícím, Ing. Pavlem Malinou, se sídlem Ve Strhanci 176, 686 04 Kunovice, IČ: 67557996, e-mail: objednavky@moje-pradlo.cz, tel. + 420 774 883 555 (po-pá 9.00-16.00) (dále jen „prodávající"), který provozuje internetový obchod moje-pradlo.cz prostřednictvím webového rozhraní www.moje-pradlo.cz a kupujícím, fyzickou osobou jako spotřebitelem (dále jen „kupující").

 

1.3.                  Tento reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady plynoucí z uzavřené kupní smlouvy (dále jen „reklamace").

 

2.     PŘEVZETÍ ZÁSILKY

 

2.1.                  Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména překontrolovat:

 

-        neporušenost obalu: zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, kupující zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

 

-        nepoškození zboží: Kupující má povinnost zkontrolovat vnější poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodejcem, který vzniklou situaci řeší.

 

2.2.                  Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží během přepravy ke kupujícímu, proto, je-li zboží poškozeno dopravou, kupující sepíše s přepravcem protokol o škodě a škodu vymáhá na přepravci, který za tuto škodu v plné míře zodpovídá

 

2.3.                  Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v čl. 2.1. Reklamačního řádu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím, či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny výrobku. Volbu provede kupující.

 

2.4.                  Nedodržením doporučeného postupu však kupujícímu nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající kupujícímu prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden.

 

3.     VADNÉ PLNĚNÍ

 

3.1.                  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a je dodána s ujednaným příslušenstvím.

 

3.2.                  Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

-        je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

 

-        věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

 

-        je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

 

-        věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

3.3.                  Ustanovení uvedená v čl. 3.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Odpovědnost prodávajícího za vady se rovněž nevztahuje na vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

 

4.     PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 

4.1.                  Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, může kupující vytknout vadu, která se na použitém zboží projeví v době jednoho roku od převzetí.

.

4.2.                  Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 

4.3.                  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

4.4.                  Kupující má právo požadovat odstranění vady zboží. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

 

4.5.                  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

-        prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanské zákoníku,

 

-        se vada projeví opakovaně (nejméně 3x),

 

-        je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

 

-        je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

4.6.                  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná.

 

4.7.                  Práva z vadného plnění není možné o uplatnit v případě:

-        neodborné montáži nebo neodborném uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním,

 

-        používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,

 

-        nešetrném zacházením, nadměrném zatěžování, či užíváním pro jiné účely než k tomu určené,

 

-        vad způsobených vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd.) a

 

-        vad způsobených neodborným zásahem a vad způsobených běžným opotřebením výrobku.

 

4.8.                  Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

 

4.9.                  V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list se přikládá při uplatnění reklamace.

 

5.     VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

5.1.                  Kupující je povinen doručit reklamované zboží na adresu provozovny prodávajícího: Karlova 471, 698 01 Veselí nad Moravou, otevřeno Po-Pá od 9.00 do 17.00, s kopií dokladu o koupi (daňový doklad) a písemným popisem vady reklamovaného zboží. 

 

5.2.                  Proces reklamace se výrazně urychlí, jestliže kupující zašle prodávajícímu předem podrobný popis závady na e-mailovou adresu objednavky@moje-pradlo.cz (nejlépe s přiložením fotografiemi poškozené části). Prodávající tak může posoudit možnosti opravy ještě předtím, než k němu samotný předmět reklamace dorazí poštou. V případě, že se tak prodávající s kupujícím dohodne, není nutno k reklamaci zasílat celý výrobek, případně není potřeba zasílat výrobek vůbec, novou součást k jednoduché výměně/opravě prodávající zašle kupujícímu.

 

5.3.                  V zájmu urychlení celého procesu reklamace kupující vyplní a zašle prodávajícímu reklamační formulář (odkaz na vzorový formulář je uveden v čl. 7 reklamačního řádu) společně s kopií daňového dokladu a přiložené k zasílanému zboží.

 

5.4.                  Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Potvrzení bude zasláno na e-mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena ve vzorovém formuláři pro reklamaci, případně v objednávkovém formuláři.

 

5.5.                  Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena a kupující o tom bude informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se kupujícím nedohodne na delší lhůtě. V případě, že nebude výše uvedená lhůta 30 dnů ze strany prodávajícího dodržena, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

5.6.                  Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě uznání reklamace odešle prodávající kupujícímu opravené, nebo nové zboží. Potvrzení bude zasláno na e‑mailovou adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávkovém formuláři nebo ve vzorovém formuláři pro reklamaci.

 

5.7.                  Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.

 

6.     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

6.1.                  Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku.

 

6.2.                  Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

 

6.3.                  Prodávající je oprávněn změnit Reklamační řád. Prodávající je povinen zveřejnit jeho nové znění.

 

6.4.                  Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 13.4.2023

 

7.     FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

7.1.                  Reklamační formulář (obsahuje návod, jak postupovat): Reklamační formulář moje-pradlo.cz

 

V Kunovicích dne 13.4.2023

 

 

 

 

Novinky a akce

Novinky

Akce a slevy

Móda 2024

Dámské

Podprsenky

Kalhotky

Dámské plavky

Erotické prádlo

Dámské oblečení

Body a korzety

Dámské župany

Dámská pyžama

Dámské noční košile

Košilky, topy, tílka

Funkční oblečení

Dámská obuv

Doplňky

Pánské

Pánské boxerky

Pánské trenýrky

Pánské slipy

Pánské tanga

Pánské plavky

Trika a nátělníky

Pánské župany

Pyžama, noční košile

Unisex

Sportovní oblečení

Ponožky a punčochy

Dětské

Dětské prádlo

Oblečení holky

Oblečení kluci

Dětské plavky

Pyžama, noční košile

Dětské župany

Bydlení a domácnost

Ložní povlečení

Dětské povlečení

Prošívaný program

Ručníky, osušky a deky

Ostatní
Dnes je 18.7.2024 a svátek má Drahomíra, zítra Čeněk.
E-mailové novinky
Zadejte svůj e-mail a my Vás budeme informovat o akcích, slevách a novinkách. Poskytnutím e-mailové adresy potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Podmínkami ochrany osobních údajů a souhlasíte s nimi.

Můžete se kdykoliv odhlásit.